Karman's Hysbysiad Preifatrwydd Byd-eang

Wedi'i Ddiweddaru Ddiwethaf: Mawrth 9fed, 2020

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Karman, felly rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd Byd-eang (“Hysbysiad”) sy'n esbonio sut rydym yn casglu, defnyddio, datgelu, trosglwyddo, storio, a chynnal eich gwybodaeth bersonol fel bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i wneud y dewisiadau sy'n iawn i chi pryd defnyddio ein cadeiriau olwyn neu wasanaethau. Rydym wedi ymrwymo i gydymffurfio â deddfau diogelu data cymwys a chyfraith genedlaethol berthnasol yn y wlad lle rydych chi'n byw, gweithio neu fel arall yn byw (“Deddf Gymwys”).

Mae'r Hysbysiad hwn yn berthnasol i'r Cadeiriau Olwyn a restrir yn ein Adran Cynhyrchion yn ogystal â eraill Karman Cadeiriau Olwyn sy'n cyfeirio at yr Hysbysiad hwn. Pan gaiff ei ddefnyddio, mae'r term generig “Cynhyrchion” yn cynnwys gwasanaethau, gwefannau, apiau, meddalwedd a dyfeisiau Karman a'i is-gwmnïau neu gwmnïau cysylltiedig. Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, rydym wedi rhannu'r Hysbysiad hwn yn adrannau perthnasol.

Mae gennych rai hawliau sy'n ymwneud â sut Karman yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Gallwch ddarllen am eich hawliau yn yr adran Eich Hawliau a Dewisiadau ac mae croeso i chi gysylltu â ni hefyd.

Pwy yw'r Rheolwr Pan fyddwn yn Prosesu Eich Gwybodaeth Bersonol?

Pan gaiff ei ddefnyddio, mae'r term “Rheolwr” yn cynnwys yr unigolyn neu'r sefydliad sy'n pennu'r dibenion ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol, gan gynnwys y ffordd y mae'n cael ei phrosesu. Pryd Karman yn defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion fel ein gwasanaethau ar-lein, cynnal atgyweiriadau a chynnal a chadw, a chynnal rhai gweithgareddau marchnata, rydym yn gweithredu fel Rheolwr.

Pan gaiff ei ddefnyddio, mae'r term “Prosesydd” yn cynnwys yr unigolyn neu'r sefydliad sy'n cyflawni'r prosesu ar ran rheolwr. Pan fydd Karman yn derbyn eich gwybodaeth gan ddeliwr neu fanwerthwr i adeiladu eich cynnyrch wedi'i addasu, rydym yn gweithredu fel Prosesydd ar eu rhan.

Pa wybodaeth ydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi?

Pryd defnyddio ein Cadeiriau Olwyn neu ryngweithio â ni, rydyn ni'n casglu gwybodaeth amdanoch chi rydyn ni'n ei defnyddio at wahanol ddibenion. Mae'r dibenion hyn yn cynnwys darparu'r gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanyn nhw a chyfathrebu â chi, ond hefyd datblygu ein Cadeiriau Olwyn a'u gwneud yn well.

Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi pan fyddwch chi'n gosod archeb gyda'ch deliwr ar gyfer unrhyw un o'n Cadeiriau Olwyn. Rydym hefyd yn ei gasglu pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gwasanaethau ar-lein. Rydym yn casglu'r wybodaeth bersonol i greu, gweithredu a gwella ein Cadeiriau Olwyn, darparu profiadau wedi'u personoli i chi, a helpu i'ch cadw'n ddiogel. I gael mwy o wybodaeth am sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol, gweler yr adrannau o'r enw Sut Ydyn ni'n Defnyddio'ch Gwybodaeth? ac Ein Cadeiriau Olwyn.

Rydyn ni'n casglu'r categorïau canlynol o wybodaeth bersonol yn dibynnu ar y cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n ei ddefnyddio:

 • Gwybodaeth hunaniaeth

Mae gwybodaeth hunaniaeth yn cynnwys eich enw cyntaf, enw olaf, enw defnyddiwr neu ddynodwr tebyg, dyddiad geni, a rhyw. Rydym yn casglu gwybodaeth hunaniaeth pan fyddwch chi, eich deliwr, neu'ch clinigwr yn estyn allan atom ni am wasanaethau, pan fyddwch chi'n gwneud cais, neu pan fyddwch chi'n cyflwyno cwyn. Mewn rhai achosion, rydym yn derbyn eich gwybodaeth adnabod gan eich deliwr neu glinigwr pan roddir eich archeb cynnyrch.

 • Gwybodaeth Cyswllt

Mae gwybodaeth gyswllt yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost, cyfeiriad postio, neu rifau ffôn. Rydym yn casglu eich gwybodaeth gyswllt pan gyrhaeddwch atom am wasanaethau, i wneud cais, neu i gyflwyno cwyn. Mewn rhai achosion, rydym yn derbyn eich gwybodaeth gyswllt gan eich deliwr neu glinigwr pan fydd eich cadair olwyn rhoddir gorchymyn. Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn casglu'r wybodaeth bersonol hon fel prosesydd neu gydymaith busnes i'ch deliwr neu glinigwr; fodd bynnag, mae yna achosion lle rydym yn gweithredu fel rheolydd neu ddarparwr gofal iechyd endid heb ei orchuddio wrth brosesu'r wybodaeth hon, megis trin cwynion, cynnal a chadw cynnyrch, prosesau cyfrifyddu, ac ati.

 • Gwybodaeth fesur

Yn ystod gwerthusiad cleient, rydym yn casglu mesuriadau eich corff i ddarparu a cadair olwyn arfer yn gweddu i'ch manylebau a'ch anghenion. Pan fyddwch chi'n archebu rhai cynhyrchion eistedd a lleoli, rydyn ni'n cynnal mapio pwyntiau pwysau i arfer gweddu i'ch anghenion eistedd a lleoli.

 • Gwybodaeth am drafodion

Mae gwybodaeth am drafodion yn cynnwys manylion am eich hanes archebu, gan gynnwys cynhyrchion a rhannau, a manylion eraill am gynhyrchion a gwasanaethau rydych chi wedi'u prynu gennym ni.

 • Gwybodaeth mewngofnodi

Cyn y gallwch gofrestru i gael mynediad at ein meddalwedd a'n apiau, bydd angen i chi neu'ch clinigwr gofrestru ar gyfer cyfrif gyda'r cynnyrch (“Rôl Defnyddiwr”). Mae'r wybodaeth a gesglir yn y broses gofrestru yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad e-bost. Mae eich Rôl Defnyddiwr yn amodol ar gymeradwyaeth Karman. Ar ôl i chi gofrestru a bod eich Rôl Defnyddiwr wedi'i chymeradwyo, byddwch yn derbyn enw defnyddiwr a chyfrinair.

 • Gwybodaeth dechnegol

Mae gwybodaeth dechnegol yn cynnwys cyfeiriad protocol rhyngrwyd (IP), eich tystlythyrau mewngofnodi, math a fersiwn porwr, gosodiad a lleoliad parth amser, mathau a fersiynau plug-in porwr, system weithredu a llwyfan a thechnoleg arall ar y dyfeisiau rydych chi'n eu defnyddio i gael mynediad i'r wefan hon a ein cynnyrch ar-lein.

 • Gwybodaeth am ddefnydd

Mae gwybodaeth am ddefnydd yn cynnwys manylion am sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan, cynhyrchion a gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys eich regimen eistedd a lleoli pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer yr Hyfforddwr Seddi Rhithwir.

 • Gwybodaeth iechyd

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer unrhyw un o'n gwasanaethau ar-lein, rydym yn casglu gwybodaeth ar ran y clinig neu'r darparwr gwasanaethau iechyd yr ydych wedi dewis ei ddarparu a'i gynnal Cadeiriau Olwyn, gan gynnwys gwybodaeth am eich defnydd o'n Cadeiriau Olwyn, gwelwch yr Ein Cadair Olwyn adran i gael rhagor o wybodaeth am ba fath o wybodaeth sy'n gysylltiedig â'n Cadeiriau Olwyn ein bod yn casglu.

Wrth gynnal busnes, byddwn yn derbyn ac yn creu cofnodion sy'n cynnwys gwybodaeth iechyd gyfyngedig. Ni chyfunir unrhyw wybodaeth iechyd a gesglir â data o Gynhyrchion eraill na'i defnyddio at ddibenion eraill heb eich caniatâd penodol. Er enghraifft, ni fyddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth iechyd i farchnata na hysbysebu ein Cynhyrchion i chi heb eich caniatâd penodol.

 • Gwybodaeth am leoliad

Karman yn cynnig cynhyrchion yn seiliedig ar leoliad sydd angen eich caniatâd penodol cyn actifadu. Er mwyn darparu'r Cynhyrchion hyn sy'n seiliedig ar leoliad, rydym yn casglu, defnyddio, a rhannu data lleoliad manwl gyda chi, eich gwarcheidwad cyfreithiol, eich deliwr, neu'ch clinigwr gyda'ch caniatâd. Mae'r wybodaeth a rennir yn cynnwys lleoliad daearyddol amser real eich cadair olwyn pan fydd y ddyfais GPS yn cael ei actifadu. Gallwch droi ymlaen neu oddi ar gasglu data lleoliad ar eich dyfais yn ap ffôn clyfar My Karman, ar wefan My Karman, trwy gysylltu â'ch deliwr, neu trwy gysylltu â ni.

 • Gwybodaeth gan synwyryddion dyfeisiau

Karman yn cynnig cadeiriau olwyn pŵer gyda synwyryddion a fydd yn casglu data am eich lleoliad, cadair olwyn milltiroedd, statws batri, gwybodaeth cynnal a chadw, data diagnostig, a data gwasanaeth am y Cadeiriau Olwyn eich bod yn defnyddio ac yn derbyn gan Karman wrth actifadu. Mae'r synwyryddion hyn yn anactif ar yr adeg rydych chi'n derbyn eich pŵer cadair olwyn a gellir ei actifadu ar eich cais chi. Gall eich deliwr roi gwybodaeth i chi ar sut i actifadu synhwyrydd y ddyfais.

Gwybodaeth am eich defnydd o'n Cadeiriau Olwyn yn cael ei gasglu o bryd i'w gilydd ar ran eich clinig neu'ch darparwr gwasanaethau iechyd i'ch cynorthwyo yn eich triniaeth arbenigol. Yn dibynnu ar ein Cynnyrch, gallwch reoli pa ddata synhwyrydd y gall y ddyfais a'r apiau ei ddefnyddio trwy gysylltu â'ch deliwr neu anfon e-bost at privacy@KarmanHealtcare.com.

Sut Ydyn ni'n Defnyddio'ch Gwybodaeth?

Mae'r math o wybodaeth bersonol amdanoch chi yr ydym yn ei phrosesu yn dibynnu ar ba wasanaethau a Cadeiriau Olwyn eich bod chi'n defnyddio. Cyfeiriwch at yr adran Ein Cynhyrchion i gael gwybodaeth fwy penodol ynghylch pa wybodaeth bersonol y gall ein Cynhyrchion penodol ei chasglu.

Gofynion cyfreithiol

Karman yn storio gwybodaeth bersonol i gyflawni gofynion cyfreithiol, er enghraifft yn unol â rheoliadau cadw llyfrau neu i gyflawni rhwymedigaethau adrodd sy'n ofynnol gan Reoliadau Dyfeisiau Meddygol yr UE a Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (FDA) ar gyfer Gwneuthurwyr Dyfeisiau Meddygol fel sy'n berthnasol i wahanol ddefnyddwyr. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar rwymedigaethau cyfreithiol o dan y gyfraith berthnasol. Gweler yr adrannau o'r enw Rhwymedigaeth Gyfreithiol a Datgeliadau Cyfreithiol i gael mwy o wybodaeth am ein gofynion cyfreithiol.

cyfathrebu

Cyfathrebu Angenrheidiol

O bryd i'w gilydd, rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i anfon hysbysiadau pwysig, fel cyfathrebiadau am y Cadeiriau Olwyn a newidiadau i'n telerau, amodau a pholisïau. Oherwydd bod y wybodaeth hon yn angenrheidiol er mwyn i Karman gynnal y ansawdd o'n Cynhyrchion, eich hysbysu am eich hawliau preifatrwydd, cyflawni ein rhwymedigaethau cytundebol gyda chi, a sicrhau eich diogelwch trwy ddefnyddio'r ddyfais yn iawn, efallai na fyddwch yn optio allan o dderbyn y cyfathrebiadau hyn. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar ddibenion buddiant cyfreithlon Karman neu ein contract gyda chi.

Cyfathrebu Dewisol

Mae'r wybodaeth bersonol a gasglwn hefyd yn caniatáu inni, os ydych chi'n gwsmer i ni, eich diweddaru ar gyhoeddiadau cynnyrch diweddaraf Karman, diweddariadau meddalwedd, a digwyddiadau sydd ar ddod. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar ein diddordeb cyfreithlon i gyfathrebu â chi. Mae'r cyfathrebiadau hyn yn ddewisol. Os nad ydych am fod ar ein rhestr bostio, gallwch optio allan ar unrhyw adeg erbyn cysylltu â ni neu trwy optio allan trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio yn yr e-bost.

Defnydd Mewnol

Rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol i'n helpu i greu, datblygu, gweithredu, cyflwyno a gwella ein Cadeiriau Olwyn; a chanfod ac amddiffyn rhag gwallau, twyll neu weithgaredd anghyfreithlon arall. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar ein contract gyda chi neu ddibenion buddiant cyfreithlon Karman.

Rydym hefyd yn defnyddio gwybodaeth bersonol at ddibenion mewnol fel archwilio, dadansoddi data ac ymchwil i wella Cadair Olwyn Karmans a chyfathrebu â chwsmeriaid; gorfodi'r Cytundeb Trwydded Defnyddiwr Terfynol (“EULA”); galluogi clinigau a darparwyr gwasanaethau iechyd i olrhain a gwasanaethu eu fflyd o Cynhyrchion Karman, pan fydd gwasanaethau lleoliad wedi'u rhoi ar waith; a gweithredu systemau bilio ar gyfer Karman Products. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar ddibenion buddiant cyfreithlon Karman, ein contract gyda chi, neu'ch caniatâd a'ch defnydd penodol o wasanaethau My Karman.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i ddefnyddio'r lleiafswm o wybodaeth bersonol yn unig sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r tasgau hyn ac mewn llawer o achosion, dim ond gwybodaeth sydd wedi'i dad-adnabod, anhysbys neu ffug-enw yr ydym yn ei defnyddio.

Gwybodaeth gan synwyryddion dyfeisiau

Mae Karman yn defnyddio'ch gwybodaeth o synwyryddion dyfeisiau gweithredol i:

 • Rhowch adborth i'ch clinig neu'ch darparwr gwasanaethau iechyd ar sut a phryd rydych chi'n defnyddio swyddogaethau sedd pŵer eich cynnyrch fel pŵer gogwyddo'r, grym recline, neu bŵer dyrchafu coes yn gorffwys. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar eich caniatâd penodol a'ch defnydd o wasanaethau My Karman.
 • Rhoi cefnogaeth i chi ar gyfer eich defnydd o amrywiol Karman Products, megis atgyweirio gwasanaethau, ailosod rhannau, a chymorth technegol gyda'n gwasanaethau ar-lein. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar ein contract gyda chi.
 • Galluogi ein trwyddedwyr i wella eu technoleg drwyddedig. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar ein rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Mynd i'r afael â chanlyniadau clinigol. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar eich caniatâd penodol a'ch defnydd o wasanaethau My Karman.
 • Hwyluso cydymffurfiad eich cynnyrch Karman â phrotocolau clinigwyr. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar ein rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Galluogi delwyr a chlinigwyr i olrhain a gwasanaethu eu fflyd o Cadeiriau Olwyn Karman. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar eich caniatâd penodol a'ch defnydd o wasanaethau My Karman. Gweithredu systemau bilio ar gyfer Karman Products. Mae'r prosesu hwn yn seiliedig ar ein contract gyda chi.

Ydyn ni'n Gwerthu Eich Gwybodaeth?

Ni fydd Karman yn gwerthu, rhentu, trosglwyddo, datgelu na chaniatáu fel arall i hysbysebwyr neu drydydd partïon eraill ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol, heblaw am eich clinig neu'ch darparwr gwasanaeth iechyd, neu fel y nodir yn yr adran Datgelu i Drydydd Partïon. .

Ydyn ni'n Cadw'ch Data?

Mae Karman yn cadw'ch gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bo angen at y dibenion a ddisgrifir yn yr Hysbysiad hwn. Rydym yn cadw ac yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol yn ôl yr angen i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol, megis adrodd sy'n ofynnol gan Reoliadau Dyfeisiau Meddygol yr UD a Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (FDA) ar gyfer Gwneuthurwyr Dyfeisiau Meddygol fel sy'n berthnasol i wahanol ddefnyddwyr. Rydym hefyd yn cadw ac yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol yn ôl yr angen ar gyfer datrys anghydfodau a gorfodi cytundebau a pholisïau cyfreithiol. I gael mwy o wybodaeth am ein harferion cadw, cysylltwch â ni.

Cwcis a Thechnoleg Eraill

Rydym yn defnyddio darparwyr gwasanaeth trydydd parti i'n helpu i ddadansoddi rhai gweithgareddau ar-lein a gwella ein Cynhyrchion. Er enghraifft, mae'r darparwyr gwasanaeth hyn yn ein helpu i fesur perfformiad ein Cadeiriau Olwyn neu ddadansoddi gweithgaredd ymwelwyr. Rydym yn caniatáu i'r darparwyr gwasanaeth hyn ddefnyddio cwcis i gyflawni'r gwasanaethau hyn ar gyfer Karman. Mae'n ofynnol i'n darparwyr gwasanaeth trydydd parti gydymffurfio'n llawn â'r Hysbysiad hwn.

Y wybodaeth a gesglir yw cyfeiriadau Protocol Rhyngrwyd (IP) neu ddynodwyr tebyg. Gallwch chi osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis a bydd ein gwefan yn dweud wrthych chi sut i dynnu cwcis o'ch porwr. Fodd bynnag, mewn ychydig o achosion, efallai na fydd rhai o nodweddion ein gwefan yn gweithredu o ganlyniad.

Bydd y dull a ddefnyddir i rwystro cwcis yn dibynnu ar y porwr gwe a ddefnyddir. Edrychwch ar y “Help” neu'r ddewislen gyfatebol yn eich porwr gwe i gael cyfarwyddiadau. Yn aml, gallwch hefyd newid gosodiadau mewn perthynas â math penodol o gwci. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

Yn gyffredinol, nid yw ein defnydd o gwcis yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth bersonol. Fodd bynnag, i'r graddau bod gwybodaeth nad yw'n bersonol yn cael ei chyfuno â gwybodaeth bersonol, rydym yn trin y wybodaeth gyfun fel gwybodaeth bersonol at ddibenion yr Hysbysiad hwn.

Mathau o Gwcis a Ddefnyddir

 • Cwcis hollol angenrheidiol: mae'r cwcis hyn yn angenrheidiol er mwyn i'r wefan weithredu ac ni ellir eu diffodd yn ein systemau. Fel rheol dim ond mewn ymateb i gamau a wneir gennych chi y maent yn cael eu gosod sy'n gyfystyr â chais am wasanaethau, megis gosod eich dewisiadau preifatrwydd, mewngofnodi neu lenwi ffurflenni. Gallwch chi osod eich porwr i'ch rhwystro neu'ch rhybuddio am y cwcis hyn, ond ni fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio wedyn. Nid yw'r cwcis hyn yn storio unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy.
 • Cwcis perfformiad: mae'r cwcis hyn yn caniatáu inni gyfrif ymweliadau a ffynonellau traffig, fel y gallwn fesur a gwella perfformiad ein gwefan. Maen nhw'n ein helpu ni i wybod pa dudalennau sydd fwyaf a lleiaf poblogaidd a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch y wefan. Mae'r holl wybodaeth y mae'r cwcis hyn yn ei chasglu yn agregedig ac felly'n anhysbys. Os na fyddwch yn caniatáu’r cwcis hyn ni fyddwn yn gwybod pryd rydych wedi ymweld â’n gwefan ac ni fyddwn yn gallu monitro ei berfformiad.
 • Cwcis Hysbysebu a Thargedu: gellir gosod y cwcis hyn trwy ein gwefan gan ein partneriaid hysbysebu. Efallai y bydd y cwmnïau hynny'n eu defnyddio i adeiladu proffil o'ch diddordebau a dangos hysbysebion perthnasol i chi ar wefannau eraill. Nid ydynt yn storio gwybodaeth bersonol yn uniongyrchol ond maent yn seiliedig ar adnabod eich porwr a'ch dyfais rhyngrwyd yn unigryw. Os na fyddwch yn caniatáu’r cwcis hyn, byddwch yn profi hysbysebu llai wedi’i dargedu.
 • Cwcis Cyfryngau Cymdeithasol: mae'r cwcis hyn yn cael eu gosod gan ystod o wasanaethau cyfryngau cymdeithasol yr ydym wedi'u hychwanegu at y wefan i'ch galluogi i rannu ein cynnwys gyda'ch ffrindiau a'ch rhwydweithiau. Gallant olrhain eich porwr ar draws gwefannau eraill ac adeiladu proffil o'ch diddordebau. Gall hyn effeithio ar y cynnwys a'r negeseuon a welwch ar wefannau eraill yr ymwelwch â hwy. Os na fyddwch yn caniatáu’r cwcis hyn efallai na fyddwch yn gallu defnyddio na gweld yr offer rhannu hyn.

Google Analytics a Mesur Quantcast

Rydym yn defnyddio Google Analytics a Quantcast Measure i storio gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan fel y gallwn wneud gwelliannau a rhoi gwell profiad defnyddiwr i ymwelwyr. System storio gwybodaeth trydydd parti yw Google Analytics sy'n cofnodi gwybodaeth am y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw, faint o amser roeddech chi ar dudalennau penodol a'r wefan yn gyffredinol, sut y gwnaethoch chi gyrraedd y wefan a'r hyn y gwnaethoch chi glicio arno pan oeddech chi yno. Nid yw'r cwcis hyn yn storio unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi, fel eich enw, cyfeiriad, ac ati ac nid ydym yn rhannu'r data y tu allan i Karman. Gallwch weld polisi preifatrwydd Google Analytics trwy'r ddolen ganlynol: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Gallwch weld polisi preifatrwydd Quantcast Measure trwy'r ddolen ganlynol: https://www.quantcast.com/privacy/

Cyfeiriadau IP

Mae Cyfeiriad Protocol IP neu Rhyngrwyd yn gyfeiriad rhifiadol unigryw a roddir i gyfrifiadur wrth iddo fewngofnodi i'r rhyngrwyd. Mae eich cyfeiriad IP wedi'i gofnodi wrth ymweld â'n gwefan, ond dim ond i olrhain faint o ymwelwyr sydd gennym o wahanol ranbarthau y mae ein meddalwedd ddadansoddol yn defnyddio'r wybodaeth hon.

Beth yw'r seiliau cyfreithiol ar gyfer ein prosesu?

Rydym yn dibynnu ar y seiliau cyfreithiol canlynol i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol:

Perfformio Contract

Lle mae ei angen i ddarparu ein cynhyrchion neu wasanaethau i chi, fel:

 • Adeiladu neu greu eich cynnyrch wedi'i addasu pan fyddwch chi'n gosod archeb
 • Gwirio pwy ydych chi pan fyddwch chi'n cysylltu â ni neu'n gwneud cais
 • Prosesu trafodion prynu
 • Cadarnhau a gwirio manylion eich archeb gyda chi, eich deliwr, neu'ch clinigwr
 • Yn eich diweddaru chi, eich deliwr, neu'ch deliwr clinigwr ar statws eich archeb, yn ôl yr angen
 • Yn caniatáu ichi gofrestru'ch cynnyrch yn unol â'n polisi gwarant
 • Rhoi cefnogaeth dechnegol a chymorth i gwsmeriaid i chi.

Llog Cyfreithlon

Lle mae er budd dilys i ni wneud hynny, fel:

 • Rheoli ein cynhyrchion a'n gwasanaethau a diweddaru'ch cofnodion
 • Perfformio a / neu brofi perfformiad ein cynhyrchion, ein gwasanaethau a'n prosesau mewnol
 • Dilyn arweiniad ac arfer gorau argymelledig y llywodraeth a chyrff rheoleiddio
 • Ar gyfer rheoli ac archwilio ein gweithrediadau busnes gan gynnwys cyfrifyddu
 • I fonitro a chadw cofnodion o'n cyfathrebiadau â chi a'n staff (gweler isod) • Ar gyfer ymchwil a dadansoddi marchnad a datblygu ystadegau
 • Ar gyfer cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol ynghylch cynhyrchion a gwasanaethau perthnasol. Byddwn yn anfon marchnata atoch trwy SMS, e-bost, ffôn, post a chyfryngau cymdeithasol a sianeli digidol (er enghraifft, defnyddio WhatsApp a HubSpot)
 • Yn ddarostyngedig i'r rheolaethau priodol, i ddarparu mewnwelediad a dadansoddiad o'n cwsmeriaid i bartneriaid busnes naill ai fel rhan o ddarparu cynhyrchion neu wasanaethau, ein helpu i wella cynhyrchion neu wasanaethau, neu i asesu neu i wella gweithrediad ein busnesau.
 • Lle mae angen i ni rannu eich gwybodaeth bersonol â phobl neu sefydliadau er mwyn rhedeg ein busnes neu gydymffurfio ag unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol a / neu reoleiddiol Ym mhob achos lle dibynnir ar fuddiant cyfreithlon fel sail gyfreithlon, rydym yn cymryd camau i sicrhau bod ein cyfreithlon nid yw unrhyw ragfarn i'ch hawliau a'ch rhyddid yn gorbwyso buddiannau.

Rhwymedigaeth Gyfreithiol

Cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y gyfraith berthnasol, megis:

 • Cadw cofnodion at ddibenion treth
 • Ymateb i subpoenas neu orchmynion cymhellol
 • Darparu gwybodaeth i awdurdodau cyhoeddus.
 • Rhwymedigaethau adrodd gydag endidau cyfreithiol
 • Archwilio gweithgareddau fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith berthnasol

Caniatâd

Gyda'ch caniatâd neu gydsyniad penodol, fel:

 • Cyfathrebu marchnata uniongyrchol
 • Anfon diweddariadau cynnyrch neu rybuddion technegol
 • Anfon cyfathrebiadau marchnata a gwybodaeth atoch am gynhyrchion, gwasanaethau ac asedau newydd
 • Cyfathrebu â chi ynglŷn â, a rheoli eich cyfranogiad mewn cystadlaethau, cynigion neu hyrwyddiadau;
 • Gan geisio'ch barn neu'ch adborth, darparwch gyfleoedd i chi brofi meddalwedd;
 • Prosesu categorïau arbennig o wybodaeth bersonol fel am eich iechyd, os ydych chi'n gwsmer bregus

Budd y Cyhoedd

Er budd y cyhoedd, fel:

 • Prosesu eich categorïau arbennig o wybodaeth bersonol fel am eich iechyd, gwybodaeth am gofnodion troseddol (gan gynnwys troseddau honedig), neu os ydych chi'n gwsmer bregus

Datgeliad i Drydydd Partïon

Dim ond gyda'ch clinig neu'ch darparwr gwasanaethau iechyd a gyda delwyr Karman sy'n gwerthu y bydd Karman yn rhannu'ch gwybodaeth bersonol a'ch gwybodaeth am ddefnyddio cynnyrch Cadeiriau Olwyn Karman pan fyddwch wedi actifadu gwasanaethau sy'n casglu'r wybodaeth honno. I gael mwy o fanylion am unrhyw un o'r pynciau isod neu ein harferion trydydd parti yn gyffredinol, cysylltwch â ni.

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth ar ran y clinig neu'r darparwr gwasanaethau iechyd rydych chi wedi dewis ei gyflenwi a'i gynnal Cadeiriau Olwyn, gan gynnwys gwybodaeth am eich defnydd o'n Cynhyrchion.

Yn dibynnu ar y cynnyrch neu'r gwasanaeth, rydym yn datgelu gwybodaeth bersonol:

 • I'n darparwyr gwasanaeth trydydd parti sy'n perfformio gwasanaethau ar ein rhan, megis cwmnïau cynnal gwe, gwerthwyr postio, darparwyr dadansoddeg, a darparwyr technoleg gwybodaeth.
 • I orfodi'r gyfraith, awdurdodau eraill y llywodraeth, neu drydydd partïon (o fewn neu y tu allan i'r awdurdodaeth rydych chi'n byw ynddo) fel y caniateir neu sy'n ofynnol gan gyfreithiau unrhyw awdurdodaeth a allai fod yn berthnasol i ni; fel y darperir ar ei gyfer o dan gontract; neu fel yr ydym yn barnu yn rhesymol angenrheidiol i ddarparu gwasanaethau cyfreithiol. Yn yr amgylchiadau hyn, rydym yn cymryd ymdrechion rhesymol i'ch hysbysu cyn i ni ddatgelu gwybodaeth a allai eich adnabod chi neu'ch sefydliad yn rhesymol, oni bai bod rhybudd ymlaen llaw wedi'i wahardd gan y gyfraith berthnasol neu nad yw'n bosibl neu'n rhesymol o dan yr amgylchiadau.
 • I ddarparwyr gwasanaeth, cynghorwyr, darpar bartneriaid trafodion, neu drydydd partïon eraill mewn cysylltiad ag ystyried, trafod neu gwblhau trafodiad yr ydym yn ei gaffael gan gwmni arall neu'n uno ag ef neu rydym yn gwerthu, diddymu, neu drosglwyddo'r cyfan neu gyfran ohono. o'n hasedau.

Datgeliadau Gweinyddol

Mae Karman yn rhannu eich gwybodaeth bersonol a'ch gwybodaeth am ddefnyddio cynnyrch â thrydydd partïon sy'n darparu gwasanaethau i Karman, megis prosesu gwybodaeth, rheoli data cwsmeriaid, ymchwil i gwsmeriaid a gwasanaethau tebyg eraill. Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i'r trydydd partïon hyn amddiffyn eich gwybodaeth a bod yn ofynnol iddynt, o dan gytundeb ysgrifenedig, weithredu yn unol â'n cyfarwyddiadau, dilyn cyfraith berthnasol a gweithredu mesurau technegol a sefydliadol priodol ar gyfer diogelu'r wybodaeth bersonol.

Datgeliadau Mewnol

Mae Karman yn rhannu eich gwybodaeth bersonol a'ch gwybodaeth am ddefnyddio cynnyrch gyda'i is-gwmnïau mewnol sy'n gweithredu fel cyd-reolwyr neu broseswyr. Mae Karman yn gwmni byd-eang gydag is-adrannau ledled y byd. O ganlyniad, gall unrhyw un o'n his-adrannau brosesu'ch gwybodaeth bersonol, p'un ai yn EMEA, Asia neu'r America fel y disgrifir yn yr adran Trosglwyddo Data Rhyngwladol.

Datgeliadau Cyfreithiol

Efallai y bydd angen - yn ôl y gyfraith, proses gyfreithiol, ymgyfreitha, a / neu geisiadau gan awdurdodau cyhoeddus a llywodraethol yn eich gwlad breswyl neu'r tu allan iddi - Karman i ddatgelu eich gwybodaeth bersonol. Mae'n ofynnol i ni hefyd ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi os ydym yn penderfynu, at ddibenion diogelwch gwladol, gorfodi'r gyfraith, neu faterion eraill o bwysigrwydd cyhoeddus, bod datgelu yn angenrheidiol neu'n briodol. Pan fyddwn yn derbyn ceisiadau am wybodaeth, rydym yn mynnu bod y dogfennau cyfreithiol priodol fel subpoena neu warant chwilio yn cyd-fynd ag ef. Credwn mewn bod mor dryloyw ag y mae'r gyfraith yn ei ganiatáu ynghylch pa wybodaeth y gofynnir amdani gennym ni. Rydym yn adolygu unrhyw gais yn ofalus i sicrhau sail gyfreithiol ddilys ar ei gyfer, ac rydym yn cyfyngu ein hymateb i'r gorfodaeth cyfraith data yn unig sydd â hawl gyfreithiol iddo ar gyfer yr ymchwiliad penodol.

Datgeliadau Gweithredol

Rydym hefyd yn datgelu gwybodaeth amdanoch chi os penderfynwn fod datgeliad yn rhesymol angenrheidiol i orfodi unrhyw EULAs; i amddiffyn ein gweithrediadau neu ddefnyddwyr eraill; neu os yw'n ofynnol i ni wneud hynny gan unrhyw gyfraith, rheol, rheoliad, subpoena neu broses gyfreithiol berthnasol arall. Yn ogystal, os bydd ad-drefnu, uno, methdaliad neu werthiant byddwn yn trosglwyddo'r holl wybodaeth bersonol a gwybodaeth am ddefnydd cynnyrch a gasglwn i'r trydydd parti perthnasol, fel sy'n briodol.

Mae ein Cadeiriau Olwyn

Mae Karman yn gwmni rhyngwladol gydag amrywiaeth o Cadeiriau Olwyn ar gael yn dibynnu ar y rhanbarth lle rydych chi'n byw. Mae'r canlynol yn rhestr o'r cynhyrchion y mae Karman yn eu cynnig yn rhanbarthol ac mewn rhai achosion yn fyd-eang. Am gwestiynau ynghylch unrhyw un o'r cynhyrchion rhestredig, cysylltwch â'ch deliwr neu glinigwr i gael mwy o wybodaeth. Gallwch hefyd gysylltu â ni.

Gwefan a meddalwedd

Mae ein gwefan a'n meddalwedd yn defnyddio gwybodaeth bersonol gyfyngedig yn dibynnu ar eich defnydd o'r Cynnyrch. Gellir casglu gwybodaeth bersonol gyfyngedig gennych chi, eich deliwr, neu'ch darparwr gofal iechyd yn ôl yr angen i ddarparu profiad wedi'i bersonoli i chi, gwella dibynadwyedd gwasanaeth, brwydro yn erbyn sbam neu ddrwgwedd arall, neu wella nodweddion ac ymarferoldeb y wefan neu'r feddalwedd. Nid ydym yn defnyddio'ch data at unrhyw ddibenion hysbysebu neu fasnachol debyg heb eich caniatâd penodol.

Rhanbarth Busnes America

Unol Daleithiau

Fel gwneuthurwr dyfeisiau meddygol, gall Karman weithredu fel darparwr gofal iechyd wrth bennu math neu faint cywir y ddyfais sydd ei hangen ar gyfer claf penodol. I gael mwy o wybodaeth am ein harferion sy'n gysylltiedig â HIPAA, cysylltwch â ni yn: privacy@KarmanHealthcare.com.

Eich Hawliau Preifatrwydd California

Mae Adran 1798.83 Cod Sifil California yn caniatáu i drigolion California ofyn am wybodaeth benodol ynghylch ein datgelu Gwybodaeth Bersonol i drydydd partïon at eu dibenion marchnata uniongyrchol. I wneud cais o'r fath, cysylltwch â ni yn: privacy@KarmanHealthcare.com.

Mae cyfraith California yn mynnu ein bod yn datgelu sut mae Karman yn ymateb i signalau “Peidiwch â Thracio” porwr gwe neu fecanweithiau eraill sy'n rhoi'r gallu i ddefnyddwyr arfer dewis o ran casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy (gan fod y term hwnnw wedi'i ddiffinio yng nghyfraith California) am ddefnyddiwr ar-lein. gweithgareddau. Mae ein Cadeiriau Olwyn ar hyn o bryd ddim yn cefnogi codau “Peidiwch â Thracio”. Hynny yw, nid yw Karman ar hyn o bryd yn ymateb i geisiadau “Peidiwch â Thracio” nac yn cymryd unrhyw gamau yn eu cylch.

Eich Hawliau a'ch Dewisiadau

Mae gennych chi rai hawliau ynglŷn â'r wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw amdanoch chi. Rydyn ni hefyd yn cynnig rhai dewisiadau i chi ynglŷn â pha wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chasglu gennych chi, sut rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth honno, a sut rydyn ni'n cyfathrebu â chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich hawliau fel y nodir isod, neu eisiau defnyddio'ch hawliau, cysylltwch â ni.

Gallwch arfer unrhyw un o'ch hawliau o gwbl trwy gysylltu â ni neu gyflwyno ffurflen gais. Ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad i'ch gwybodaeth bersonol (neu i arfer unrhyw un o'r hawliau eraill); fodd bynnag, gallwn godi ffi resymol os yw'ch cais yn amlwg yn ddi-sail, yn ailadroddus neu'n ormodol. Fel arall, gallwn wrthod cydymffurfio â'ch cais o dan yr amgylchiadau hyn.

Efallai y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych chi i'n helpu ni i gadarnhau pwy ydych chi a sicrhau eich hawl i gael mynediad i'ch gwybodaeth bersonol (neu i arfer unrhyw un o'ch hawliau eraill). Mesur diogelwch yw hwn i sicrhau nad yw gwybodaeth bersonol yn cael ei datgelu i unrhyw berson nad oes ganddo hawl i'w derbyn. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi i ofyn i chi am wybodaeth bellach mewn perthynas â'ch cais i gyflymu ein hymateb.

Rydym yn ceisio ymateb i bob cais dilys o fewn un mis calendr. Weithiau, gall gymryd mwy nag un mis calendr i ni os yw'ch cais yn arbennig o gymhleth neu os ydych wedi gwneud sawl cais. Yn yr achos hwn, byddwn yn eich hysbysu ac yn eich diweddaru.

Yr hawl i gael eich hysbysu am sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio

Mae gennych hawl i gael eich hysbysu am sut y byddwn yn defnyddio ac yn rhannu eich gwybodaeth bersonol. Darperir yr esboniad hwn i chi mewn modd cryno, tryloyw, dealladwy a hawdd hygyrch fformat a bydd yn cael ei ysgrifennu mewn iaith glir a blaen.

Hawl i gael mynediad i'ch gwybodaeth bersonol

Mae gennych hawl i gael cadarnhad a ydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, mynediad at eich gwybodaeth bersonol a gwybodaeth ynghylch sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio gennym ni. Efallai y bydd yr hawl i gael gafael ar wybodaeth bersonol yn gyfyngedig mewn rhai amgylchiadau gan ofynion cyfraith leol. Byddwn yn ymateb i bob cais i gyrchu, addasu, neu ddileu eich gwybodaeth bersonol fel sy'n ofynnol gan ofynion cyfraith leol. I arfer yr hawliau hyn, cysylltwch â ni.

Yr hawl i gael Gwybodaeth Bersonol Anghywir wedi'i Chywiro neu ei Diwygio

Mae gennych hawl i gywiro unrhyw wybodaeth bersonol anghywir neu anghyflawn. Os ydym wedi datgelu'r wybodaeth bersonol berthnasol i unrhyw drydydd partïon, byddwn yn cymryd camau rhesymol i hysbysu'r trydydd partïon hynny o'r cywiriad lle bo hynny'n bosibl

Hawl i Gael Eich Gwybodaeth Bersonol

Wedi'i ddileu mewn Rhai Amgylchiadau Mae gennych hawl i ofyn i'ch gwybodaeth bersonol gael ei dileu: • os nad yw'r wybodaeth bersonol yn angenrheidiol mwyach at y dibenion y cafodd ei chasglu neu ei phrosesu fel arall.

 • rydych yn gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol, yn unol â'ch hawl i wrthwynebu ac nid oes gennym fuddiant dilys gor-redol
 • os yw'r wybodaeth bersonol wedi'i phrosesu'n anghyfreithlon gennym ni
 • rhaid dileu eich gwybodaeth bersonol i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol o dan y gyfraith berthnasol.

Byddwn yn ystyried pob cais yn ofalus yn unol â gofynion unrhyw ddeddfau sy'n ymwneud â phrosesu eich gwybodaeth bersonol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich hawl i ddileu, cysylltwch â ni.

Yr Hawl i Gyfyngu Prosesu Eich Gwybodaeth Bersonol

Mae gennych hawl i gyfyngu ar brosesu eich data personol mewn rhai amgylchiadau. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • rydych yn herio cywirdeb y wybodaeth bersonol, a rhaid inni gyfyngu ar y prosesu am gyfnod penodol i'n galluogi i wirio cywirdeb data perthnasol
 • mae'r prosesu yn anghyfreithlon, ac rydych chi'n gofyn am gyfyngu ar y defnydd yn hytrach na dileu'r wybodaeth bersonol
 • nid oes arnom angen y wybodaeth bersonol mwyach at ddibenion y prosesu fel y nodir yn yr adran Sut Ydyn Ni'n Defnyddio Eich Gwybodaeth yn yr Hysbysiad hwn, ond mae angen y wybodaeth bersonol arnoch chi ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn cyfreithlon. hawlio
 • rydych wedi gwrthwynebu prosesu yn unol â'r hyn a nodir o dan yr adran Hawl i Wrthwynebu, ac mae ein dilysiad o'r seiliau cyfreithlon yn yr arfaeth

Hawl i Gludadwyedd Data

Mewn rhai amgylchiadau gallwch ofyn am dderbyn copi o wybodaeth bersonol amdanoch chi rydych wedi'i darparu i ni (er enghraifft trwy lenwi ffurflen neu ddarparu gwybodaeth trwy wefan). Mae'r hawl i gludadwyedd data yn berthnasol dim ond os yw'r prosesu yn seiliedig ar eich caniatâd neu os oes rhaid prosesu'r data personol ar gyfer cyflawni contract a bod y prosesu yn cael ei wneud trwy ddulliau awtomataidd (hy yn electronig).

Hawl i Wrthwynebu i brosesu

Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich Gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau, gan gynnwys:

 • rydym yn prosesu data personol yn seiliedig ar fuddiannau cyfreithlon neu ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd
 • rydym yn defnyddio data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol
 • mae gwybodaeth yn cael ei phrosesu at ddibenion ymchwil wyddonol neu hanesyddol neu ystadegol. Os gofynnwch am arfer eich hawl i wrthwynebu, ni fyddwn yn prosesu'r wybodaeth bersonol mwyach oni bai y gallwn ddangos rhesymau cymhellol a dilys dros brosesu o'r fath sy'n drech na'r budd preifatrwydd.

Os ydych chi'n gwrthwynebu prosesu ar gyfer marchnata uniongyrchol, ni fyddwn yn cynnal prosesu o'r fath mwyach.

Mewn rhai amgylchiadau, hyd yn oed os ydych yn gwrthwynebu prosesu penodol, gallwn barhau â phrosesu o'r fath os caniateir neu y mae'n rhaid i ni wneud hynny o dan y gyfraith berthnasol, megis pryd y mae'n rhaid i ni gyflawni gofynion cyfreithiol neu i gyflawni rhwymedigaethau cytundebol mewn perthynas â'r person cofrestredig.

Cyfathrebu Marchnata

Hoffem anfon gwybodaeth atoch am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi. Gallwch ddweud wrthym am beidio ag anfon cyfathrebiadau marchnata atoch ar unrhyw adeg trwy e-bost trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio yn yr e-byst marchnata a dderbyniwch gennym neu trwy gysylltu â ni fel y nodir o dan “Cysylltwch â ni”Isod.

Rhoi a Thynnu Cydsyniad

Gofynnir i chi roi eich caniatâd i brosesu'ch gwybodaeth bersonol yn benodol. Os cynhelir prosesu ar sail eich caniatâd, nodir prosesu o'r fath yn yr Hysbysiad hwn ac yn unol â'r cyfarwyddiadau a nodir yma.

Gallwch dynnu'n ôl unrhyw gydsyniad a roesoch inni o'r blaen ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol. Ar ôl i chi dynnu eich caniatâd yn ôl, byddwn yn rhoi’r gorau i brosesu eich gwybodaeth bersonol sy’n gysylltiedig â’ch caniatâd ac at ddibenion a nodwyd yn benodol fel y nodir yma.

Sylwch, hyd yn oed os tynnwch eich caniatâd yn ôl at ddibenion prosesu penodol, gallwn barhau i brosesu gwybodaeth bersonol arall at ddibenion eraill lle mae gennym sail gyfreithiol arall i wneud hynny. Gall hyn gynnwys prosesu i gyflawni rhwymedigaeth gontractiol mewn perthynas â chi ynglŷn â'n Cynhyrchion neu pan fydd gennym rwymedigaeth gyfreithiol yn unol â'r gyfraith berthnasol i wneud hynny.

Sut i Ymarfer Eich Hawliau

Gallwch arfer unrhyw un o'ch hawliau ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni neu gyflwyno ffurflen gais. Sylwch y gallwn gysylltu â chi a gofyn ichi gadarnhau pwy ydych chi i sicrhau na fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw berson diawdurdod. Efallai y byddwn yn gofyn ichi nodi'ch cais cyn i ni gyflawni unrhyw gamau. Ar ôl i ni gadarnhau pwy ydych chi, byddwn yn trin eich cais yn unol â'r gyfraith berthnasol. Sylwch, hyd yn oed os ydych chi'n gwrthwynebu prosesu gwybodaeth bersonol yn benodol, gallwn barhau â'r prosesu os caniateir neu os yw'n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith, megis pan fo angen i gyflawni gofynion cyfreithiol.

Diogelu Data i Blant

Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn data plant a rhoi dewis i chi ynglŷn â sut mae data eich plentyn yn cael ei ddefnyddio neu beidio. Rydym yn dilyn deddfau diogelu data byd-eang fel y maent yn ymwneud â phreifatrwydd plant lle bo hynny'n berthnasol i Karman Products, megis Deddf Diogelu Preifatrwydd Ar-lein Plant yr Unol Daleithiau. Nid ydym yn fwriadol yn casglu gwybodaeth bersonol gan blant heb gydsyniad rhiant neu warcheidwad priodol.

Os ydych yn credu y gallem fod wedi casglu gwybodaeth bersonol gan rywun o dan un ar bymtheg oed (16), neu isafswm oedran cyfatebol yn dibynnu ar eich awdurdodaeth, heb gydsyniad rhiant neu warcheidwad, rhowch wybod i ni defnyddio y dulliau a ddisgrifir yn yr adran Cysylltu â Ni a byddwn yn cymryd mesurau priodol i ymchwilio a mynd i'r afael â'r mater yn brydlon.

Diogelu Diogelu Data a Diogelwch

Rydym yn defnyddio technolegau o safon diwydiant, megis waliau tân, technegau amgryptio, a gweithdrefnau dilysu, ymhlith eraill, sydd wedi'u cynllunio i amddiffyn diogelwch eich gwybodaeth bersonol ac i amddiffyn cyfrifon a systemau Karman rhag mynediad heb awdurdod.

Er ein bod yn ymdrechu i gadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel, nid oes unrhyw fesurau diogelwch yn berffaith, ac ni allwn warantu na fydd eich gwybodaeth bersonol byth yn cael ei datgelu mewn modd sy'n anghyson â'r Hysbysiad hwn (er enghraifft, o ganlyniad i weithredoedd diawdurdod gan drydydd partïon sy'n torri y gyfraith neu'r Hysbysiad hwn).

Karman nid yw'n atebol mewn unrhyw ffordd am unrhyw hawliadau neu golledion o unrhyw fath sy'n gysylltiedig â defnyddio neu gamddefnyddio'ch ID Defnyddiwr oherwydd gweithgareddau trydydd partïon y tu hwnt i reolaeth Karman neu oherwydd eich methiant i gynnal cyfrinachedd a diogelwch eich ID Defnyddiwr. . Nid ydym yn gyfrifol os bydd rhywun arall yn cyrchu'ch cyfrif trwy wybodaeth gofrestru y maent wedi'i chael gennych chi neu drwy eich bod wedi torri'r Hysbysiad hwn neu'r EULA gennych chi. Os oes gennych bryder yn ymwneud â diogelwch, e-bostiwch privacy@KarmanHealthcare.com.

Newidiadau yn y Dyfodol

Karman gall ddiweddaru'r Hysbysiad hwn o bryd i'w gilydd. Pan fyddwn yn ei newid mewn ffordd berthnasol, bydd rhybudd yn cael ei bostio ar ein gwefan ynghyd â'r Hysbysiad wedi'i ddiweddaru.

Beth fydd yn digwydd os bydd newid mewn perchnogaeth?

Gellir rhannu a throsglwyddo gwybodaeth am ein cwsmeriaid a'n defnyddwyr, gan gynnwys gwybodaeth bersonol, fel rhan o unrhyw uno, caffael, gwerthu asedau cwmni neu drosglwyddo gwasanaeth i ddarparwr arall. Mae hyn hefyd yn berthnasol mewn achos annhebygol o ansolfedd, methdaliad neu dderbynnydd lle byddai cofnodion cwsmeriaid a defnyddwyr yn cael eu trosglwyddo i endid arall o ganlyniad i achos o'r fath.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch Hysbysiad Karman neu brosesu data neu os hoffech wneud cwyn am dorri deddfau preifatrwydd lleol o bosibl, cysylltwch â ni defnyddio y manylion cyswllt canlynol:

SWYDDOG PREIFATRWYDD

GOFAL IECHYD KARMAN, INC

19255 SAN JOSE AVENUE

DINAS DIWYDIANT, CA 91748

preifatrwydd@KarmanHealthcare.com

Gallwch hefyd gysylltu â ni dros y ffôn ar y rhif cymorth cwsmer perthnasol. Archwilir pob cyfathrebiad o'r fath, a chyhoeddir ymatebion lle bo hynny'n briodol cyn gynted â phosibl. Os ydych chi'n anfodlon â'r ateb a dderbyniwyd, gallwch gyfeirio'ch cwyn at y rheolydd perthnasol yn eich awdurdodaeth. Os gofynnwch i ni, byddwn yn gwneud ein gorau i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.